Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (Gent)
Tel. Educatie: 09 323 57 06
Tel. Onthaal: 09 323 57 01
Bourgoyen.educatie@stad.gent

Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden ‘NME Gent’ website.

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. ‘NME Gent’ kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ‘NME Gent’.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. 
Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘NME Gent’ verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. 
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

1.3. Links naar websites beheerd door derden

De ‘NME Gent’ portal website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. ‘NME Gent’ controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat ‘NME Gent’ en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat ‘NME Gent’ de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.4. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen

Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u ‘NME Gent’ tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
‘ NME Gent’ kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

‘NME Gent’ kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussiegroep.
Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat ‘NME Gent’ uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).
GSIW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken ‘NME Gent’ portal website.

1.5. Aansprakelijkheid van ‘NME Gent’

De informatie op ‘NME Gent’ portal website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. ‘NME Gent’ streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ‘NME Gent’ hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt ‘NME Gent’ portal website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en zijn activiteiten... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan discussiegroepen moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal ‘NME Gent’ ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.1. vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die ‘NME Gent’ verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van ‘NME Gent’, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. 
‘ NME Gent’ geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat ‘NME Gent’ persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2.2. toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ‘NME Gent uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de discussiegroepen. Als ‘NME Gent’ uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

2.3. recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die ‘NME Gent’ over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van ‘NME Gent’ verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

2.4. gebruik van Cookies

Soms zal ‘NME Gent’ website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Indien je dit niet wenst, stuur ons dan een brief of mail naar bourgoyen.educatie@gent.be
Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de site van ‘NME Gent’ kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk of per e-mail naar bourgoyen.educatie@gent.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: http://www.gpj.be